Thứ Hai, 10/06/2024 08:43

Chính phủ thay đổi thời gian công bố số liệu CPI, GDP, GRDP

Tại Nghị định số 62/2024/NĐ-CP, Chính phủ đã thay đổi lịch phổ biến một số thông tin thống kê quan trọng của cơ quan thống kê Trung ương.

Số liệu chính thức chỉ số giá tiêu dùng (CPI) sẽ được phổ biến vào ngày 06 của tháng kế tiếp sau tháng báo cáo

Chính phủ ban hành Nghị định số 62/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều, phụ lục của Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê và Nghị định số 94/2022/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và quy trình biên soạn chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước, chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Theo đó, Chính phủ quy định thay đổi lịch phổ biến một số thông tin thống kê quan trọng của cơ quan thống kê trung ương như sau:

Số liệu chính thức chỉ số giá tiêu dùng (CPI) phổ biến vào ngày 06 của tháng kế tiếp sau tháng báo cáo (Quy định hiện hành là ngày 29 hàng tháng. Riêng tháng Hai là ngày cuối tháng).

Số liệu ước tính tỷ lệ lao động đã qua đào tạo có bằng, chứng chỉ phổ biến vào ngày 06 của tháng kế tiếp sau quý báo cáo.

Số liệu sơ bộ tỷ lệ lao động đã qua đào tạo có bằng, chứng chỉ phổ biến vào ngày 06 của tháng đầu tiên của quý thứ hai sau quý báo cáo.

Số liệu ước tính tỷ lệ thất nghiệp phổ biến vào ngày 06 của tháng kế tiếp sau quý báo cáo.

Số liệu sơ bộ tỷ lệ thất nghiệp phổ biến vào ngày 06 của tháng đầu tiên của quý thứ hai sau quý báo cáo.

Báo cáo kinh tế - xã hội tháng, quý I, quý II và 6 tháng, quý III và 9 tháng, quý IV và cả năm phổ biến vào ngày 06 của tháng kế tiếp sau kỳ báo cáo.

Thay đổi thời gian công bố số liệu GDP, GRDP

Theo Nghị định 62/2024/NĐ-CP, số liệu GDP được công bố như sau:

- Số liệu ước tính quý I; sơ bộ quý IV năm trước năm báo cáo: Ngày 06 tháng 4 năm báo cáo;

- Số liệu ước tính quý II, 6 tháng và ước tính cả năm lần 1; sơ bộ quý I: Ngày 06 tháng 7 năm báo cáo;

- Số liệu ước tính quý III và 9 tháng; sơ bộ quý II và 6 tháng: Ngày 06 tháng 10 năm báo cáo;

- Số liệu ước tính quý IV và ước tính cả năm lần 2; sơ bộ quý III và 9 tháng: Ngày 06 tháng 01 năm kế tiếp sau năm báo cáo;

- Số liệu sơ bộ cả năm: Ngày 06 tháng 10 năm kế tiếp sau năm báo cáo;

- Số liệu chính thức cả năm và theo quý của năm báo cáo: Ngày 06 tháng 10 năm thứ hai kế tiếp sau năm báo cáo.

Số liệu GRDP được công bố như sau:

- Số liệu ước tính quý I; sơ bộ quý IV năm trước năm báo cáo: Ngày 01 tháng 4 năm báo cáo;

- Số liệu ước tính quý II, 6 tháng và ước tính cả năm lần 1; sơ bộ quý I: Ngày 01 tháng 7 năm báo cáo;

- Số liệu ước tính quý III và 9 tháng; sơ bộ quý II và 6 tháng: Ngày 01 tháng 10 năm báo cáo;

- Số liệu ước tính quý IV và ước tính cả năm lần 2; sơ bộ quý III và 9 tháng: Ngày 01 tháng 12 năm báo cáo;

- Số liệu sơ bộ cả năm: Ngày 01 tháng 10 năm kế tiếp sau năm báo cáo;

- Số liệu chính thức cả năm và theo quý của năm báo cáo: Ngày 01 tháng 10 năm thứ hai kế tiếp sau năm báo cáo.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2024.

Theo quy định tại Điều 12 Nghị định 94/2022/NĐ-CP về việc công bố, phổ biến số liệu chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước, chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

- Số liệu GDP được công bố như sau:

+ Số liệu ước tính quý I: Ngày 29/3 hằng năm;

+ Số liệu ước tính quý II và 6 tháng; sơ bộ quý I: Ngày 29/6 hằng năm;

+ Số liệu ước tính quý III và 9 tháng; sơ bộ quý II và 6 tháng: Ngày 29/9 hằng năm;

+ Số liệu ước tính quý IV và cả năm; sơ bộ quý III và 9 tháng: Ngày 29/12 hằng năm;

+ Số liệu sơ bộ quý IV và cả năm: Ngày 29/3 năm kế tiếp;

+ Số liệu chính thức cả năm và theo quý của năm báo cáo: Ngày 29/9 của năm thứ hai kế tiếp sau năm báo cáo.

- Số liệu GRDP được công bố như sau:

+ Số liệu ước tính quý I: Ngày 25/3 hằng năm;

+ Số liệu ước tính quý II và 6 tháng; sơ bộ quý I: Ngày 29/5 hằng năm;

+ Số liệu ước tính quý III và 9 tháng; sơ bộ quý II và 6 tháng: Ngày 25/9 hằng năm;

+ Số liệu ước tính quý IV và cả năm; sơ bộ quý III và 9 tháng: Ngày 25/11 hằng năm;

+ Số liệu sơ bộ quý IV và cả năm: Ngày 25/3 năm kế tiếp;

+ Số liệu chính thức cả năm và theo quý của năm báo cáo: Ngày 29/9 của năm thứ hai kế tiếp sau năm báo cáo.

- Số liệu GDP, GRDP đã được công bố phải được phổ biến kịp thời, đầy đủ, rộng rãi, công khai và minh bạch.

Như vậy, số liệu GDP, GRDP được công bố định kỳ hằng năm vào các thời điểm cụ thể. Số liệu GDP công bố vào các ngày 29/3, 29/6, 29/9 và 29/12. Số liệu GRDP công bố vào các ngày 25/3, 29/5, 25/9 và 25/11. Sau khi công bố, số liệu GDP, GRDP được phổ biến rộng rãi, đầy đủ, minh bạch.

Nhật Quang

FILI

Các tin tức khác

>   Thủ tướng: Phấn đấu tăng trưởng GDP năm 2024 đạt cận trên, kiểm soát lạm phát ở cận dưới (08/06/2024)

>   Quốc hội thông qua điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024 (08/06/2024)

>   Đề xuất Quốc hội phê chuẩn Văn kiện gia nhập CPTPP của Vương quốc Anh tại Kỳ họp thứ 7 (08/06/2024)

>   PGS.TS. Nguyễn Đình Thọ: “Xanh là số 1, chất lượng là số 2 và cuối cùng là giá” (08/06/2024)

>   Đại biểu QH: Nếu Đà Nẵng làm khu thương mại tự do thành công thì cần nhân rộng ngay (07/06/2024)

>   Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: Chuyển nguồn ngân sách hơn 432 ngàn tỷ đồng để thực hiện cải cách tiền lương (07/06/2024)

>   Lãi suất toàn cầu theo xu hướng giảm, chứng khoán có thể vượt 1,300 điểm (07/06/2024)

>   Thị trường ngoại hối được hỗ trợ bởi dòng vốn từ xuất khẩu, FDI và phục hồi kinh tế (07/06/2024)

>   Ông Lê Thành Long được Quốc hội phê chuẩn làm Phó Thủ tướng Chính phủ (06/06/2024)

>   Thượng tướng Lương Tam Quang làm Bộ trưởng Công an (06/06/2024)

Dịch vụ trực tuyến
iDragon
Giao dịch trực tuyến

Là giải pháp giao dịch chứng khoán với nhiều tính năng ưu việt và tinh xảo trên nền công nghệ kỹ thuật cao; giao diện thân thiện, dễ sử dụng trên các thiết bị có kết nối Internet...
Hướng dẫn sử dụng
Phiên bản cập nhật